Anexa nr. 1

 

230

Număr de operator de date cu
caracter personal - 1067

CERERE PRIVIND DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND

PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL

 

 


A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

Nume

Inițiala
tatălui

Prenume

 

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală

     Județ

Sector

Localitate

 

Strada

Nr.

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

 

Cod poștal

Telefon

Fax.

E-mail

 

 

 

 

 

 


 

B. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL PENTRU SPONSORIZAREA UNEI ENTITĂȚII NONPROFIT, POTRIVIT DISPOZIȚIILOR ART.57 ALIN.(4) DIN LEGEA NR.571/2003

 

 

 

- lei -

 

Suma:

 

 

 

 

Denumire entitate nonprofit

 

 

Cod de identificare fiscală al entității nonprofit 

               

                         

 

 Cont bancar (IBAN) 

 

Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES

14971569

RO 59 BTRL 0270 1205 A501 80XX

 

 


Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular

 sunt corecte și complete.

 

Data .........................

Semnătură contribuabil..............................................

 

 

 

 


Loc rezervat organului fiscal


Nr.înregistrare ............................................

Data..............................................................

 

NOTĂ: Cererea se completează de contribuabilii care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor și care optează pentru virarea unei sume reprezentând 2% din impozitul anual, conform art.57 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru sponsorizarea entităților nonprofit care se înființează și funcționează potrivit legii.

 

 

 

 

Cod 14.13.04.13